אוי וויי! איך האב פארגעסן מיין פעסווארד
 
 

שרייב זיך איין

כדי צו קענען אריינלאגן דארפט איר קודם זיין איינגעשריבן. עס נעמט נישט לאנג זיך איינצושרייבן, און עס לייגט צו פילע מעגליכקייטן און פונקציעס. איידער איר שרייבט זיך איין דארפט איר באשטעטיגן אנצונעמען די תנאים פון די סייט. און כדי צו פארמיידן אומבאקוועמליכקייטן אינעם צוקונפט, ביטע מאכט זיכער קלאר אדורכצוליינען אלע תקנות פון די פארומס איידער איר הייבט אן צו שרייבן.

באנוצער'ס באדינגונגען | פרייוועסי פאליסי


שרייב זיך איין