אינפארמאציע

דו קענסט נישט יעצט שיקן נאך אן אימעיל. זיי אזוי גוט און ווארט צו אביסל.