בלאט 2 פון 3

געשריבן: דאנארשטאג סעפטעמבער 10, 2009 5:54 am
דורך איטשע
א. ישנם שלשה מקורות, ברכת אברהם - בוטשאטש, מגלת יוחסין למהר"ל - שואל ומשיב והנודע ביהודה, ספורים נחמדים - הרה"ק ר' איציקל מסקווער. אתה רוצה להכחישם?
ב. הנ"ל
ג. התלמיד מביא דברי הדעת קדושים ועי' בספר ברכת אברהם המוזכר לעיל, אין לו שום כונה רק לספר סיפור דברים שהמהר"ל יצר גולם, האין להאמינו? והאם גם אין להאמין להרבי מסקווער.

אדרבא נא לציין האיך יוכל איש חרד לבר ה' להכחיש דברי קדושים אלו ולומר שאין שום הוכחה שיצר גולם???

געשריבן: דאנארשטאג סעפטעמבער 10, 2009 9:05 am
דורך מאטעס
או שאני לא מסביר טוב או שאתה קשי הבנה, ולכן אבהיר הדברים שוב בנוגע לסעיף ג'
זה ברור שהיה נפוץ בפי ההמון שהמהר"ל יצר גולם, ועוד לפני נפלאות מהר"ל, והקדושים הנ"ל אילו היו מעידין לפנינו שיש להם בקבלה או שראו ברוה"ק שהמהר"ל יצר גולם וודאי שדבריהם הקדושים נאמנים עלינו בלי פיקפוק, אבל דא עקא שבדבריהם לא נתבאר אם אכן כוונתם לאשר מציאות זו בתורת הגדת עדות, או שפשוט הם מתייחסים למה שנפוץ בפי ההמון ולא נתכוונו בזה לאמת את העובדא, כך שאין כאן ענין של אמונה בדבריהם כיוון שהם עצמם לא נתכוונו לכך בדווקא אלא קיבלו לאמת את מה שידוע בפי ההמון, כך שכאן השאלה אם אותה שמועה נפוצה בפי ההמון אמיתית היא או בדוייה. ומכיוון שאין שום חיסרון בלהאמין שאכן אמיתית היא, והקדושים הנ"ל לא היה זמנם פנוי לחקור בסיפורי מעשיות כמונו עד כמה הם אמת לכן הם התייחסו לזה כמציאות,
וכדוגמת זה יש לאין שיעור שמועות וסיפורים שהוכחו כמזויפים ומכל מקום מצינו גדולי ישראל שהאמינו בזה לתומם, די אם אזכיר האגרת המזויפת המיוחסת למהר"ל, שאין בזה שום ספק שהיא מזויפת וגם ידוע שם הזייפן ה"ה בעמ"ח 'דובב שפתי ישנים' וא' מגדולי האדמורי"ם זי"ע לפני המלחמה האמין בזה ואף קבעה בספרו, וכן ההגדה המזויפת של אותו מחבר של נפלאות מהר"ל שעד לדורינו האמינו הכל שאמנם זוהי הגדת מהר"ל ומרן זי"ע בעל ויוא"מ ג"כ מתייחס לזה כהגדת המהר"ל, ועכ"ז היום הוכח למעלה מכל ספק (ע"י שלומי אמוני ישראל..) שזיוף היא, או למשל הגניזה החרסונית שהרה"ק המהרש"ב והריי"ץ והרמ"מ מלויובאוויטש האמינו שהאיגרות משם הם אוטנטיות, ויש אין ספור דוגמאות מכך מגדולי ישראל שהולכו שולל ע"י זייפנים ומי שמוח בקדקדו מבין שאין בזה שום חיסרון ח"ו בקדושתם ולאו בזה תליא מילתא דצידקות וקדושה, ודי בזה

געשריבן: דאנארשטאג סעפטעמבער 10, 2009 9:18 am
דורך איטשע
לדבריך הרי תטיל דופי בכל דברי גאונים וקדושים נבג"מ, לאמר שרק סיפרו הגדת העם לאמר!
ואם תמצי לומר שיש שהאמינו במכתבים אלו, משם לא ראיה, שהרי הוכח שמכתבים אלו מזויפים. לעומת דבר הגולם, אשר לא מצאנו שום מקור להפריכו מעיקרא.
וגם לפי דבריך האיך תסביר הסיפור עם השואל ומשיב והנודע ביהודה?

אם ספרו מצוקי ארץ דבר הגולם שברא מהר"ל, לא יכול אף אחד להכחישו כל זמן שלא יביא יסודות מוצקים שאכן אלו פני הדברים. ולא ראינו אינו ראיה בפרט ששמענו.

געשריבן: דאנארשטאג סעפטעמבער 10, 2009 9:41 am
דורך מאטעס
דומה כי אין תועלת בחזרה שוב ושוב על אותם דברים, אני חושב שהויכוח עד כאן מיצה את עצמו,

געשריבן: זונטאג סעפטעמבער 13, 2009 5:11 pm
דורך צדיק מושל
*

ב"המודיע" התורני של פרשת נצבים-וילך תשס"ט התפרסם מכתב זה,
על ידי עורכי תולדותיו של המהר"ל מפראג לרגל 400 שנה לפטירתו,
"ויתילדו" - של הרב נפתלי אהרן וקשטיין, ו"תפארת ישראל" - של הרב ישראל אלטר גרובייס,
שהתפרסמו ב"המודיע" התורני של פרשת כי-תבא תשס"ט ***.


מופתעים לטובה, מהמון התגובות וממכתבי הערכה הרבים שקיבלנו על אודות המאמרים שפרסמנו על יחוסו של רבינו המהר"ל מפראג זי"ע ועל קורות חייו. הננו בזאת להודות לכל המגיבים, המעירים והמאירים שאת דבריהם קיבלנו בקורת רוח.

משעמדנו על היקף תפוצת המאמרים, יש את נפשנו להבהיר בענין מה שנשאלנו במכתבים רבים, שלטענתם, היה עלינו לשזור בתוך דברינו - שעסקו בהפרכת מוסכמות ובדיות שנכרכו לשמו הקדוש של רבינו המהר"ל מפראג זי"ע - גם את נושא יצירת הגולם והאגדות המסופרות בהקשר זה.

ואכן, בדברינו, התעלמנו כמעט כליל מנושא 'יצירת' הגולם, בעוד שעל האגדות שנארגו סביבו, התייחסנו בהסתייגות ובהתעלמות מוחלטת, מה שלא נהגנו - בנוגע לעצם יצירת הגולם.

*

אין המקום במסגרת מצומצמת זו של 'מכתבים למערכת', לפרוס את כל פרטי הפולמוס בענין יצירת הגולם, שגם הבאת מקצתם יתארכו לכדי יריעה ארוכה מאוד. במסגרת זו נוכל רק להבהיר בקצרה, כי על כן נזהרנו מאוד מלפקפק על עצם בריאת הגולם, ולא העלינו דברים כי אם נגד מעשי האגדות שנבדו על 'פעולות' הגולם, כמו גם על הנסיבות שהביאו את המהר"ל לבריאתו, סדר היצירה, וכל מעשי תוקפו וגבורתו, שאת זיופם כבר הוכחנו במאמרינו, שבהם ביררנו שאין כאן כי אם פרי דמיונם של כמה 'יוצרים' שהתאגדו יחדיו במטרות כאלו ואחרות.

איברא, שלעצם בריאת יצור על ידי המהר"ל, ישנם מסורות ברורות שהועברו על ידי צדיקים קדושי עליון, כרבותינו: ה'נודע ביהודה' מפראג, [שנפטר בשנת תקנ"ג]; רבינו ה'חתם סופר', [שנפטר בשנת ת"ר]; רבי אברהם דוד ווארמאן - בעל ה'אשל אברהם' - מבוטשאטש, [שנפטר בשנת תר"א]; ה'שואל ומשיב' מלעמברג, [שנפטר בשנת תרל"ה]; רבי יצחק מסקווירא, [שנפטר בשנת תרמ"ה]; וכן נמסר בשם קדמונינו על ידי הגה"ק רבי אברהם שמעון הלוי הורביץ מזעליחוב; ועוד רבים - זכותם תגן בעדינו. מדבריהם הקדושים עולה בבירור, כי אכן רבינו המהר״ל ברא גברא על ידי ספר יצירה, ומי אנו שנבוא אחרי הצדיקים ח"ו.

[בהערה קצרה בעלמא נעיר אודות הסיפור שנמסר על כך שפעם בערב שבת, שכח רבינו המהר"ל להוציא את ה'שם' שהיה מונח מתחת לשון הגולם וממנו ינק חיותו, ועוכבה התפילה בהוראת המהר"ל, ורק לאחר שהוציא השמש את אותו השם מפי הגולם, קיבלו הקהל שנית את השבת, ואמרו שנית "מזמור שיר ליום השבת". למן אותו מעשה, נהגו בני הקהל בפראג לכפול את אמירת "מזמור שיר ליום השבת" ולשנותו ב' פעמים. אף כי אין המקום להרחיב במקורות ופרטים, נציין כי מעשה זה מקורו קדום מאוד. מעשה זה, יש - במקורות קדומים גם הם - שייחסוהו לתלמיד רבינו, הגה"ק רבי אליהו בעל שם זי"ע - שעל העובדה שיצר גולם מעידים נכדיו הרה"ק ה'חכם צבי' זי"ע ובנו הרה"ק רבי יעקב עמדין - היעב"ץ זי"ע, והבאנו את דבריהם במאמרינו].

ובעמדנו בזאת, כדאי לחשוף מעט מן המניעים שהביאו למכחישים להתאמץ כ"כ בהפרכת המסורה המקובלת, משום שבהתבוננות מועטת נבחין כי עוד שנים רבות לפני שיצאו לאור ספרי מעשיות הגולם, קמו מפקפקים לעניין זה, ובראשם עמדו המשכילים, (ועל צבאם שי"ר מפראג בראש הספר 'גלעד').

יש לשים לב לעובדה מוזרה ותמוהה, מדוע על רבי אליהו בעל שם - שהעדות אודות בריאת גולם על ידו נרשמה על ידי נכדיו הקדושים הנ"ל - לא טרחו המפקפקים לברר, כיצד ברא, לשם מה יצר, והיכן הוא מצוי כיום, ועוד תמיהות על זו הדרך; רק כאשר נכרך הדבר לשם רבו המהר"ל מפראג, קמו כל החוקרים ואזרו מותניים לשרש טעויות... והדבר אומר דרשני!

בחקירה מועטת להלך רוחם של המפקפקים, נבחין כי מטרה חשובה עמדה לנגדם: אלו, עסוקים היו לנכס את דמותו הקדושה של רבינו המהר"ל אליהם עפ"ל. אלו עשו כל מאמץ למצוא סימוכין בדבריו ל'רציונאליות' והלכי מחשבות בלתי מחוייבים, כמו על לחימה בשיטות הלימוד ה'מיושנות' ועוד שאר בדותות שעמלנו לפרוך בדברינו. דא עקא, שיצירת הגולם, אותו מקובל לנכס למהר"ל, טופחת על פניהם ומלמדת כי גם המהר"ל עסק בנסתרות ורגיל היה באותות ובמופתים. ולצורך אותה מטרה, קמו ועמלו להפריך את אותם מעשיות, ובכך חשבו להקל עליהם לנכס את המהר"ל ואת אוצרות רוחו לדעתם המעוותת.

ולמטרה זו, באנו בהבהרת דברים, באשר ראינו כי יש שהקישו מדברינו והסיקו כי כמו שאין באגדות הגולם ובסדר בריאתו - ממש, כך גם עצם בריאתו על ידי המהר"ל, לא מדוייקת - ואנו אין לנו אלא דברי רבותינו נבג"מ.

*

מענין לענין באותו ענין. אודות מה שכתבנו והרחבנו להוציא צדקת הגאון רבי משה מאיר פערעלס מפראג, הוסיף לנו ידידינו מוהר"ר מיכאל אריה ראנד שליט"א, שהרה"ק בעל ה'דגל מחנה אפרים' זי"ע, בהפטרה לפרשת השבוע - פרשת כי תבוא (!), מביא בין דבריו פירוש על פסוק "ופני המן חפו" - מ"אשר ראיתי כתוב בספר 'מגילת ספר'..." והוא-הוא ספרו של הגאון רבי משה מאיר פערל'ס מפראג על מגילת אסתר שנדפס בפראג בשנת ת"ע, ואין דברי ה'דגל מחנה אפרים' נזקקים לסייעתא נוספת.

נפתלי אהרן וקשטיין
ישראל אלטר גרובייס


*** פורסם גם פה, באשכול 400 שנה לפטירת המהר"ל מפראג זצ"ל, ח"י אלול ה'שס"ט-תשס"ט

*

געשריבן: מאנטאג אוקטובער 05, 2009 3:46 pm
דורך נחמן נתן
ר' אהרן עקשטיין שו"ב אין אנטווערפען דערציילט וואס ער האט געהערט מפ"ק פון הגה"צ ר' משה ארי' פריינד זצ"ל גאב"ד עיה"ק וואס האט מקבל געווען פון זקינו הרב הקדוש מנאסויד זי"ע, וועלכער האט שארף אפגעלייקענט דעם גולם. (די מעשה האט א המשך, וואס לע"ע געדענק איך נישט, און די מעשה ווערט אויך געברענגט אין ס' 'הללו עבדי ה'' - הגם כ'נעם נישט קיין אחריות אויף די ספר - אבער די מעשה האב איך געהערט פון קינדער פונעם בעל מספר).
דער בעל מספר האט דאס דערציילט פאר הגה"ק ר' יענקע'לע זי"ע, און ווען ר' משה ארי' איז געווען אין אנטווערפען האט אים ר' יענקעל'ע איבערגעפרעגט די מעשה, און דאס אנגענומען.

געשריבן: דינסטאג ינואר 12, 2010 1:58 am
דורך חוקר ודורש
הערט צו דעם דרשה (עס איז און ענגליש) זייער א שיינער בעל מסביר

http://www.yutorah.org/lectures/lecture.cfm/736269/Dr._Shnayer_Leiman/Golem_of_Prague,_Fact_or_Fiction

געשריבן: מאנטאג אפריל 12, 2010 1:39 pm
דורך נארישער
להערא בעלמא
איטשע האט געשריבן אז דער מהרל נקאר דער הויכער ר' לייב
דאכטזיך אדער הויכער ר' ליי באיז ניט דער מהרל אליין נא א פעטער אדער זיידע זיינער
עכפ נישט ער אליין

געשריבן: מאנטאג אפריל 12, 2010 2:14 pm
דורך באנקיר
דער ווילנער גאון האט אנגעהויבן צו באשאפן א גולם:
עוד לפני הגיעו לגיל שלש עשרה החל הגאון לברוא גולם אבל פסק באמצע מפני שמנעוהו מן השמים.
(רבי חיים מוואלאזשין בהקדמתו לפי' הגר"א ספרא דצניעותא)

געשריבן: דינסטאג אפריל 20, 2010 8:25 am
דורך איטשע
נארישער האט געשריבן:להערא בעלמא
איטשע האט געשריבן אז דער מהרל נקאר דער הויכער ר' לייב
דאכטזיך אדער הויכער ר' ליי באיז ניט דער מהרל אליין נא א פעטער אדער זיידע זיינער
עכפ נישט ער אליין


סתם הויבער רבי לייב מיינט מען דער קראקא רב וואס מען האט גערופען אלס יונגערמאן ר' ליב פישל'ס. הגם דער מהר"ל האט מען אויך גערופען בשעתו הויכער רבי ליב עי מגלת יוחסין להגר"א פלעקליש ועוד.

די צוויי רבי ליב'ס האבן נישט געהאט קיין משפחה'דיגע קירבות וואס איז היינט באקאנט.

געשריבן: דינסטאג דעצמבער 06, 2011 11:22 pm
דורך יוראפ
הרה"ק בעל חקל יצחק מספינקא זי"ע הי"ד, ברענגט אראפ אין ספה"ק אמרי יוסף א בריוו וואס דער הייליגער מהר"ל זי"ע האט געשריבן וועגן דעם גולם וואס ער האט באשאפן, וואס ער האט עס איבערגזעצט פון די כתב יד קודש פונעם הייליגן מהר"ל
און דער חקל יצחק זי"ע שרייבט: ומצוה להדפיסו וללמדו
hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=22653&st=&pgnum=7

געשריבן: מיטוואך דעצמבער 07, 2011 5:15 am
דורך יוסף שרייבער
הרב יוראף איר ווייסט נישט אז הר"הק דער אמרי אמת מגור האט דעמאלס אויפגעוויזען פאר די קינדער פונעם אמרי יוסף אז דער בריוו איז מזויף? היינט איז שוין נתגלה געוורען דער אמתער כתב פונעם מהרל מפראג אין די ארכיווען פון פראג און קיינער האלט נישט היינט אז יענער בריוו איז אמת.

עפעס ליגט מיר אין זכרון אז עס האט געהאט צוטוהן מיט דעם זייפן הידוע בלאך.

געשריבן: מיטוואך דעצמבער 07, 2011 6:04 am
דורך שטארק זיך
יוסף שרייבער האט געשריבן:הרב יוראף איר ווייסט נישט אז הר"הק דער אמרי אמת מגור האט דעמאלס אויפגעוויזען פאר די קינדער פונעם אמרי יוסף אז דער בריוו איז מזויף? היינט איז שוין נתגלה געוורען דער אמתער כתב פונעם מהרל מפראג אין די ארכיווען פון פראג און קיינער האלט נישט היינט אז יענער בריוו איז אמת.

עפעס ליגט מיר אין זכרון אז עס האט געהאט צוטוהן מיט דעם זייפן הידוע בלאך.

אפשר דעם צווייטן הידוע פון טורלא-טאראנטא?

געשריבן: מיטוואך דעצמבער 07, 2011 6:09 am
דורך farshlufen
שטארק זיך, אביסעלע חזרה:
viewtopic.php?p=308226#p308226

געשריבן: מיטוואך דעצמבער 07, 2011 7:48 am
דורך msp
איך האב געהערט א נוסחא וועגען די מעשה
אז איינער איז ארויף אויפ'ן בוידעם פון אנ"ש שוהל
און איז אראפגעקומען ווייס ווי א ליילעך
פרעגט מען איהם האסטו געזעהן דעם גולם
זאגט ער שוין איין מאהל
ווען מען קומט אהן אויפ'ן בוידעם איז דא דארטען א גרויסע שפיגעל....

געשריבן: מיטוואך דעצמבער 07, 2011 10:23 am
דורך יוראפ
יוסף שרייבער האט געשריבן:הרב יוראף איר ווייסט נישט אז הר"הק דער אמרי אמת מגור האט דעמאלס אויפגעוויזען פאר די קינדער פונעם אמרי יוסף אז דער בריוו איז מזויף? היינט איז שוין נתגלה געוורען דער אמתער כתב פונעם מהרל מפראג אין די ארכיווען פון פראג און קיינער האלט נישט היינט אז יענער בריוו איז אמת.

עפעס ליגט מיר אין זכרון אז עס האט געהאט צוטוהן מיט דעם זייפן הידוע בלאך.


צופעליג האב איך נישט געוויסט, אבער למעשה האב איך טאקע וועגן דעם עס ארויפגעלייגט ווייל איך האב געוואלט וויסן מער דערוועגן
א גרויסן טענק יו

געשריבן: מיטוואך דעצמבער 07, 2011 10:48 am
דורך farshlufen
ר' יוסף, יש מקור שהי' אצל האמרי אמת?

געשריבן: מיטוואך דעצמבער 07, 2011 2:45 pm
דורך סיגוט
msp האט געשריבן:איך האב געהערט א נוסחא וועגען די מעשה
אז איינער איז ארויף אויפ'ן בוידעם פון אנ"ש שוהל
און איז אראפגעקומען ווייס ווי א ליילעך
פרעגט מען איהם האסטו געזעהן דעם גולם
זאגט ער שוין איין מאהל
ווען מען קומט אהן אויפ'ן בוידעם איז דא דארטען א גרויסע שפיגעל....

גהערט אביסל אנדערש איינער אמאל געבעטן דעם שמש זאל אים ווייזן דעם גולם האט ער אים ארויפגענומען צום בוידעם ווען יענער האט געפרעגט נו וואו איז דער גולם האט ער אים געענטפערט אטא דא שטייט ער

געשריבן: מיטוואך דעצמבער 07, 2011 9:38 pm
דורך יוסף שרייבער
הרב ישנוני טעות לעולם חוזר,ראה בלינק שהבאת שזה היה אצל מנחת אלעזר זצ"ל, ולא אצל בני האמרי יוסף רק אצל בני החקל יצחק,לתועלת הקוראים אני מביא פה את שני הצילומים,הראשון זה המזויף והשני כת"יק האמיתי.

געשריבן: דאנארשטאג דעצמבער 08, 2011 5:49 am
דורך msp
איטשע האט געשריבן:
נארישער האט געשריבן:להערא בעלמא
איטשע האט געשריבן אז דער מהרל נקאר דער הויכער ר' לייב
דאכטזיך אדער הויכער ר' ליי באיז ניט דער מהרל אליין נא א פעטער אדער זיידע זיינער
עכפ נישט ער אליין


סתם הויבער רבי לייב מיינט מען דער קראקא רב וואס מען האט גערופען אלס יונגערמאן ר' ליב פישל'ס. הגם דער מהר"ל האט מען אויך גערופען בשעתו הויכער רבי ליב עי מגלת יוחסין להגר"א פלעקליש ועוד.

די צוויי רבי ליב'ס האבן נישט געהאט קיין משפחה'דיגע קירבות וואס איז היינט באקאנט.


עס איז באקאנט אז דער חילוק אין כינוי איז אזוי
דער הויכער ר' לייב
איז דער אב"ד קראקא
און דער האהער ר' לייב
איז דער מהר"ל מפראג

פאר אלע וואס חלום'ן צו גיין זעהן דעם גולם.

געשריבן: דאנארשטאג אפריל 18, 2013 6:34 pm
דורך יוסף שרייבער
א ערשט האנטיגע באריכט פון א גוי וואס איז געלונגען בשנת תשס"ט ארויפצוקריכען אופען וועלט-באקאנטען בוידעם און איר געטראפען פוסט און לעהר. ער טענה'ט אז ווארשיינליך שוין בשנת תרמ"ג האט עס די קהילה אויסגעליידיגט און באגראבען אויפען בית עולם.
ער שרייבט אויך זיינע שטותים אבער עס לוינט צו ליינען עד הסוף.

(קרעדיט אוצה"ח)

געשריבן: דאנארשטאג אפריל 18, 2013 9:05 pm
דורך יוראפ
כ'זעה דארט אסאך גולמים, ווער דארף זיין דער אנגעגעבענער יאסעלע?

געשריבן: פרייטאג אפריל 19, 2013 9:58 am
דורך נחוניא
אט דא איז די מעשה דערציילט דורך מהר"י מסקווירא זצוק"ל [אפגעשריבן געווארן דורך החסיד ר' ישעי' וואלף ציקערניק ע"ה].
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... =&pgnum=11
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... =&pgnum=12

געשריבן: מאנטאג אפריל 22, 2013 8:22 pm
דורך סטראשעלע
יוסף שרייבער האט געשריבן:הרב ישנוני טעות לעולם חוזר,ראה בלינק שהבאת שזה היה אצל מנחת אלעזר זצ"ל, ולא אצל בני האמרי יוסף רק אצל בני החקל יצחק,לתועלת הקוראים אני מביא פה את שני הצילומים,הראשון זה המזויף והשני כת"יק האמיתי.


ר' יוסף טייערער וואס מאכט אייך טראכטן אז דאס איז אן אמת'ע חתימה, וואו איז דער מקור דערפון?

געשריבן: מאנטאג אפריל 22, 2013 8:31 pm
דורך יוסף שרייבער
דאס דארף אנגעבליך צו ליגען אין די פראגער ארכיווען און די פראגער שטאטראט האט דאס געדרוקט אפאר יאר צוריק ביי עפעס א מאורע ,אבער זיכער איז נאר 2 זאכען כהמאמר הידוע.