דער סאטמארער רב אין מיינע אויגן

תולדות וסיפורי צדיקים וחסידים

די אחראים: אחראי, גבאי ביהמד

זארעכפעפער
שר האלפיים
תגובות: 2167
זיך איינגעשריבען אום: דאנארשטאג אוגוסט 24, 2006 2:28 pm

דער סאטמארער רב אין מיינע אויגן

תגובהדורך זארעכפעפער » דאנארשטאג אוגוסט 09, 2007 6:33 pm

זיצנדיג היינט ערגעץ, און נישט האטבלנדיג וואטס צו טוהן, האטב איך זיך געשפילט מיטן קאטמפליוטער און געטייפלט, און געטייפלט, און געטייפלט, ביז וואחנען דער אחרטיקל איז געשמאטלצן געוואטרן. קען זיין אחז ס'קלעבט נישט איין וואטרט צום צווייטן, איך ווייס נישט, אטבער זייט מיר מוחל איך האטב געקלאפלט אטן קיין חשבון און ציל. איך ווייס אויך נישט וואטס כ'וויל דאט אחרויסברענגען... אטבער געגאחנגען, אחרויף אין דער קרעטשמע!. קען זיין אחז אחזאח סאטרט אחרטיקל טאטר נישט אחרויף גיין אין קרעטשמע, מעגליך קיינער איז נישט נייגעריג אויף די טעמע, אטבער מה אעשה? איך האטב נישט געהאחט וואטס צו טוהן דאטרט... (אח ראי' האטט איר אחז איך האב נישט געהאחט קיין ציל, ווייל כ'האטב געהאחט צייט זיך אטפצוגעבן מיט די עקודים, נקודים, וברודים...)
***


צו דער אחכט-און-צוואחנציקסטער יאטרצייט פונעם סאחטמאחרער רב זצוק"ל
יואל פון דער קרעטשמע

היינטיקן פרייטאטג פר' ראה, כ"ו מנחם אב, ווערט אטפלגעצייכנט דער אכט-און-צוואחנציקסטער יאטרצייט פונעם סאחטמאחרער רב, כ"ק אדמו"ר רבי יואל טייטלבוים זצוק"ל. פול, און זייער פול, איז שוין געשריבן געוואטרן איבער דאטס לעבלן און שאחפן פונעם סאחטמאחרער רב זצ"ל. אין מערסטנסטייל זענען די אחלע באחשרייבונגען, איבער דעם סאחטמאחרער רב זצ"ל, פערפאחסט געווארן דורך סאחטמאחרע חסידים, אין וועלכע די אחלטע חסידים, וואטס האטבן זיך געווייקט ביים רבין, האטבן באחשריבן און אחראטפלגעגעבן פאחר די יונגע חסידים וואטס אחלץ זיי האטבן געלערנט, געזען און געהערט, ביים רבין. נאטך היינט צו טאטגס זענען די אחלטע חסידים, וועלכע זענען געוואחקסן אויפן רבינס שויס, שווער משלים זיין מיטן פאחקט אז דער רבי איז שוין נישט דאט. דער רבי איז שוין טאחקע נישט דאט, אטבער זיין גייסטיקייט איז נאטך דאט; די אחלטע חסידים לעבן נאטך מיטן רבין, זיי ווייקן זיך נאטך ביים רבי'ן, און זיי פארלאחנגען דאטס זעלביקע פון זייערע קינדער און אייניקלעך.

די אחלע ספרים און ביכער, איבערן סאחטמאחרער רב זצ"ל, וועלכע זענען ערשינען צווישן סאחטמאחרע חסידים, זענען אויסשליסלעך געשאחפן געווארן מיט א בליק פון "אויבן אויף אראפ"; אחריינצוגעבן אין די יונגע חסידים דעם גייסטיקן אנוועזנהייט פונעם רבי'ן, אחז די יונגע חסידים זאטלן שפירן אח שבת מיטן רבין, אח שלש-סעודות מיטן רבין, אח ימים נוראים מיטן רבין, און ווער רעדט נאטך אח תורה פון רבין.

היינט צו טאטגס, זייענדיק אח צייט אטפלשניט פון אחכט-און-צוואחנציק יאטר, ווען אח גאנצער דור פון יונגע חסידים קע"ה זענען שוין אונטער געוואטקסן, וואטלט אין מיינע אויגן אינטערסאחנט געווען אחראטפלצוגעבן א בליק איבער דעם רבין "אויף פון אונטן ארויף"...

איך צייל זיך אחלס איינער פון די טויזנטער סאחטמאחרע חסידים וואטס זענען שוין אויפגעוואחקסן בלויז אונטערן שויס פון רבינ'ס גייסטיקן אטנוועזנהייט, ווי מ'רופט דאטס אין סאחטמאחר: "א 'יואלי'של'..." (טראטגנדיק דעם רבינ'ס נאטמען). איך האטב דעם רבינס צורה נישט זוכה געווען צו זען; איך האטב אח שבת, אח שלש-סעודות, אח יום טוב, אח ימים נוראים, ביים רבין קיינמאל נישט מיטגעהאחלטן, אטבער ווי אחלע סאחטמאחרע חסידים, וועלכע ציילן זיך אין מיין יאטרגאחנג, בין איך אויך אויפגעוואקסן אינאיינעם מיטן רבין. אח שבת - איז אח שבת מיטן רבין, אח ימים נוראים – איז אח ימים נוראים מיטן רבין, אח פלורים - איז אח פלורים מיטן רבין, אח סדר נאכט - איז אח סדר מיטן רבין, און אפי' אחן איינפאחכער וואטכן טאטג - איז אח טאטג מיטן רבין. אחלעס דרייט זיך אחרום דעם רבין.

צווישן די יונגע חסידים אין סאחטמאחר איז פאחראחן אחזאח סאטרט געשפאטט אויסדריק: "אח רבי זכרונו לברכה איד". דער אויסדריק ווערט גענוצט אחלס אח בעגריף צו בעצייכענען די מיטל-יעריגע אידן, אח שטייגער ווי מיין טאחטע צו לאחנגע יאטרן, וועלכע לעבלן נאטך, כיום-יום, ביי טריט און שריט, מיטן רבין. שוין אטפלגערעדט פון דער יהדותדיקער אטדער השקפהדיקער חלק וואטס דער רבי פאחרנעמט ביי די אידן דאטס ערשטע אטרט אין אחלע הינזיכטן, נאטר אחפי' אין דער גשמיותדיקער טייל פון לעבן איז אלץ דער רבי; אחז מ'מאכט געשעפט וועלן די אידן באחלד וויסן צו זאטגן אח וואטרט, א מימרא אטדער אחן אטנווייזונג, פון רבין איבער דער געשעפט; אחז מ'דארף איינרישן אח דירה, וועלן די אידן באחלד וויסן צו זאטגן דעם רבינס אח מיינונג אטדער אטנווייזונג איבער איינרישן אח ניי דירה; און אחז מ'האחלט ביים שליסן א שידוך, אין אח גוטע שעה, איז דער רבי ווידעראחמאטל דאט; אויף אחלצידינג, אויף יעדער ענין ונושא, שטייט ביי די אידן דער רבי פאחר די אויגן.

דער בעגריף "אח רבי זכרונו לברכה איד", צו אטט די סאטרט אידן, הערט זיך טאחקע אטן ווי אח בעצייכענונגס צו אח געוויסער טערמין, צו אח געוויסער סאטרט יאטרגאחנג, אטבער ס'ווייט נישט אחזוי. מיר יונגע חסידים זענען מיט קיין האטר נישט אחנדערשט, נאטר מיר כאחפלן זיך פשוט נישט דערויף. איך זעלבסט, אפי' איך ערלויב זיך, אחמאטל אחמאטל פון צייט צו צייט, אח געשפלאטט צו טוהן אויפן חשבון פון אחלטע חסידים, שפליר איך אטבער אין מיר אז איך בין מיט קיין האטר נישט אחוועקגעריקט, טייל מאל אין אחזעלכע פעלער שפיר איך ווי איך שפלאטט פון מיר זעלבסט... מיט וואטס בין איך דען אחנדערשט?

אחז עס קומט צוגיין אח שבת; ביים שבת טיש, טראחכט איך דען נישט פונעם רבין? און ווער רעדט נאטך פון אח שלש-סעודות. עס איז שוין אזוי טראחדיציאטנאחל איינגעפירט אין אחלע סאחטמאחרע לאטקאחלן, אז שלש-סעודות באדייט: "דער רבי"; מ'חזרט דאטס, מ'לערנט דאטס, און טייל מאטל שפלילט מען אחפי' אויף אח קאחסעטע פון אח שלש-סעודות ביים רבי'ן (געוויינטליך מוצאי שבת, אין די ווינטער וואטכן) . איך זאטג נישט, כ'בין מודה, אז בעת איך הער אח קאחסעטע פון רבין האטב איך טאחקע נישט דער זעלבער געפיל ווי די אחלטע חסידים, אטבער פאטרט מ'לעבט מיטן רבין.

אחז איך שפאציר אחזוי אדורך אין די סאחטמאחרע בתי מדרשים אין די ימים נוראים, זע איך ווי יונג און אחלט, קינד און קייט, אחלעס דאחווענט און וויינט איבערן דיקן "מחזור דברי יואל". יעדער קוקט און בליקט, דאט און דאטרט, איבער די מנהגים ודרשות פונעם רבין. ס'איז טאחקע אינטערסאנט אטבער פאטרט אח פאחקט, דער רבי איז שוין נישט דאט מיט אונז באחלד דרייסיג ימים נוראימ'ס, דער מחזור איז שוין אחרויס פון דרוק מיט איבער צוואחנציק יאר צוריק, און פאטרט יעדן יאטר באחזונדער זעה איך דאטס זעלביקער בילד. די עלטערע חסידים מילא, זיי קוקן דאטך דערין אויפצופרישן זייער נאחסטאחלאטגיע, אטבער וואטס ווינדערליך איז אז אפי' די יונגע חסידים זענען מיט גאטרנישט אחנדערשט. יאטר-יערליך באחטראחכט איך ווי די יונגע חסידים פאחרטיפן זיך און שלינגען מיט דורשט דעם רבינס "ראש השנה יום כיפור מחזור" אחזוי ווי עס וואטלט היינטיגס יאר דעם ערשטן מאטל אחרויס פון דרוק. ס'איז מיר אחסאחך מאטל צום שטוינען ווען איך באחטראחכט די יונגע חסידים, דעם רבין האטבן זיי נישט געזען, און ווען זיי רעדן פון אים, איבער אים, קען זיך דוכטן אחז זיי האטבן גאטר מיטגעלעבט מיטן רבין.

"ידי ואמרתי חי אנכי לעולם" - האטט דער רבי זיך אויסגעדריקט דעם לעצטן שבת שובה פון זיין לעבן – "ידי ואמרתי" אחז מ'וועט לערנען מיינע אימרות און מ'וועט זיין תחת ידי, אונטער מיין השפעה, "חי אנכי לעולם!", און דאטס איז אין מיינע אויגן דער אורזאך פארוואטס ביי די יונגע חסידים לעבט נאטך דער רבי!

אוועטאר
איך_הער
סעקרעטאר
תגובות: 18576
זיך איינגעשריבען אום: דינסטאג יולי 04, 2006 6:47 pm
לאקאציע: אין אפיס
פארבינד זיך:

תגובהדורך איך_הער » דאנארשטאג אוגוסט 09, 2007 6:44 pm

זארעכ, זייער שיין.

אוועטאר
צייטליך
מ. ראש הקהל
תגובות: 12470
זיך איינגעשריבען אום: מיטוואך נובעמבער 01, 2006 6:13 pm
לאקאציע: ערגעץ דא אין די געגענט.

תגובהדורך צייטליך » דאנארשטאג אוגוסט 09, 2007 7:15 pm

I m now on the way to KJ going to the "TZION" from the "Rabby zicroina livrucha", This article is exet on time

Thanks Mr.Fefer, Its very nice
איך בין צייטליך און איך האב עפראווד די תגובה.

אוועטאר
יאנאש
שר שמונת אלפים
תגובות: 8292
זיך איינגעשריבען אום: מיטוואך יוני 28, 2006 8:40 pm
לאקאציע: וואו בינעך טאקע?

תגובהדורך יאנאש » דאנארשטאג אוגוסט 09, 2007 8:18 pm

זארעך א פיס אףף ארט, יישר כח.

בני היכלא
שר האלפיים
תגובות: 2664
זיך איינגעשריבען אום: מיטוואך מאי 02, 2007 12:01 am

תגובהדורך בני היכלא » דאנארשטאג אוגוסט 09, 2007 9:06 pm

לעצט פאראכטן דורך בני היכלא אום מיטוואך אפריל 09, 2008 6:03 am, מאל פאראכטן געווארן 1 סך הכל.

אוועטאר
בעל הבית
שר חמישים
תגובות: 57
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג אוגוסט 06, 2007 7:05 pm
לאקאציע: אויף גרויזאמערס קאפ

תגובהדורך בעל הבית » דאנארשטאג אוגוסט 09, 2007 10:26 pm

כ'קום יעצט פון ציון, אוי, זאגסט דאך אזוי גוט! מזעמיר אלע מודה, ביסט איינס אין דער וועלט!
"דא" - בין איך דער בעלעבוס!

אוועטאר
קרעמער
שר עשרים אלפים
תגובות: 28306
זיך איינגעשריבען אום: זונטאג יוני 25, 2006 12:34 pm

תגובהדורך קרעמער » פרייטאג אוגוסט 10, 2007 12:47 am

זכותו יגן עלינו.

א יואל'ישל

אוועטאר
סאכדעס
שר עשרים אלפים
תגובות: 20452
זיך איינגעשריבען אום: דינסטאג יוני 27, 2006 2:15 pm
לאקאציע: אלעמאל נאנט צו התאחדות
פארבינד זיך:

תגובהדורך סאכדעס » פרייטאג אוגוסט 10, 2007 10:51 am

זארעכ, און אז כ'על זאגן, וועט עס עפעס ווערד זיין, דיין ארטיקל איז גין-גאלד, כ'מיין, דו האסט ארויסגעברענגט דעם סאטמערע חסידות פון גאר אן אינטערסאנטער פרספעקטיווער וועג...

אלזא, ס'ערשטע זאך איז אז 'זכותו יגן עלינו' און אויף גאנץ כלל ישראל, כלל ישראל זאל שוין דערהערן דאס ווייגעשריי וואס איז ארויס פון זיין הייליג מויל פון די טיפעניש פון זיין געוואלדיגע הארץ, און מ'זאל זיך קערן צו די וועגן פון די פריערדיגע, און מ'זאל שוין נישט הערן קיינע שרעקליכע פאסירונגען.. אוי די ווערטער זענען פארשלאסן...

אוועטאר
יגרסהדותא
מ. ראש הקהל
תגובות: 3682
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג יולי 03, 2006 10:14 am
לאקאציע: קאר וואש

תגובהדורך יגרסהדותא » פרייטאג אוגוסט 10, 2007 11:30 am

זארעך; אין כמוך בישראל..

זיך טוישן די יידישסטישע שפראך פונקט ביומא דהילולא פונעם סאקמערן רבי'ן? היתכן?

מוראדיג שיין, זיס יעדעס ווארט

אוועטאר
טהור-עיניים
שר חמשת אלפים
תגובות: 5070
זיך איינגעשריבען אום: זונטאג יולי 22, 2007 1:29 pm

תגובהדורך טהור-עיניים » זונטאג אוגוסט 12, 2007 2:00 am

זארעכ וואויל געזאגט, כאטש איך צייל זיך לאו דוקא ממש אלס סאטמארער חסיד פארשטיי איך אבער גוט וואס דו זאגסט און סיז אמת אויעך.

איין זאך מוז איך אבער צולייגן, אז דאר טעם וואס סהאבן די זקנים וועלכע זאגן נאך "סאקמער רב", דאס האבן שוין נישט אפילו די רבי ז"ל יודן, דאס איז א דיסקאנטיניוד מאדל.
חי עולמים - טהור עיניים
NO man is a failure who has friends

אוועטאר
מאשקע
מ. ראש הקהל
תגובות: 12591
זיך איינגעשריבען אום: מיטוואך נובעמבער 15, 2006 2:40 am
לאקאציע: אין די חיפוש

תגובהדורך מאשקע » זונטאג אוגוסט 12, 2007 2:58 pm

זארעכ;

כ'האב ערשט יעצט געלייענט דיין הערליכע אפהאנדלונג, שטייענדיג שוין 2 טעג נאכ'ן הילולא קדישא, ווי א שירעם נאך אן ערד-ציטערניש אדער ווי א לולב נאך שריפת חמץ... אבער פוטער בלא קריעם אי אפשר (קרעדיט: תלוי בפלוגתא...), אשעראלקיין מוז איך דיר זאגן, אז דיין וועג פון ארויסברענגען א נקודה איז געוואלדיג, און כ'האב שטארק הנאה געהאט צו ליינען דיינע אמת'ע און אויפריכטיגע אויפפאסונגען.

יישר זרחך.
An article a day keeps the babies away

אוועטאר
יענטאאש
מ. ראש הקהל
תגובות: 725
זיך איינגעשריבען אום: זונטאג יוני 25, 2006 3:12 am
לאקאציע: http://twitter.com/yentash
פארבינד זיך:

תגובהדורך יענטאאש » זונטאג אוגוסט 12, 2007 6:33 pm

זארעכ זארעכ, איך באוואונדער דיך יעדעס מאל באזונדער.

א הערליכער פונקט. הערליך ארויסגעברענגט. הערליך אראפגעשריבן. בליעה"ר. באמת א יישר כח.

אוועטאר
שוועמל
שר עשרת אלפים
תגובות: 14186
זיך איינגעשריבען אום: מיטוואך יולי 19, 2006 8:40 pm
לאקאציע: גידולו בכל מקום

תגובהדורך שוועמל » מאנטאג אוגוסט 13, 2007 12:34 am

זארעך פלפעפער די צייגסט אן א גוטע נקודה.
צוגעלייגטע
JoelTeitelbaum-ofSatmar.jpg
JoelTeitelbaum-ofSatmar.jpg (6.17 KiB) געזעהן 7232 מאל
שוש אשיש בה', תגל נפשי באלקי! (ישעיה סא)

יוסעלע_גולם
שר העשר
תגובות: 39
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג יולי 03, 2006 11:47 pm

תגובהדורך יוסעלע_גולם » מאנטאג אוגוסט 13, 2007 10:53 pm

זארעכפעפער, סארי געווענדליך שרייבסט נישט שלעכט, אבער דאסמאל איז עס שטארק קינדעריש.

די ברענגסט ארויס אזא גרויסער מאן ווי סאטמארער רבין מיט א זייער פארגרעבעטן אופן, עס פאסט נישט, (מיט די ארטיקל קאן מען זען וויפיל רעספעקט די האסט פאר אים).

אוועטאר
מאשקע
מ. ראש הקהל
תגובות: 12591
זיך איינגעשריבען אום: מיטוואך נובעמבער 15, 2006 2:40 am
לאקאציע: אין די חיפוש

תגובהדורך מאשקע » מאנטאג אוגוסט 13, 2007 11:02 pm

יאסעלע;

האלסט נאך א לחיים, אדער איינער האט דיר אפגעטון א שטיקל און איבערגעדרייט דיין סקרין מיט'ן קאפ אראפ און פיס ארויף?
An article a day keeps the babies away

אוועטאר
יענטאאש
מ. ראש הקהל
תגובות: 725
זיך איינגעשריבען אום: זונטאג יוני 25, 2006 3:12 am
לאקאציע: http://twitter.com/yentash
פארבינד זיך:

תגובהדורך יענטאאש » מאנטאג אוגוסט 13, 2007 11:10 pm

יוסעלע חכם;

קינדעריש? ניין. קרעטשמעריש? יא. פארגרעבט? ניין. צו עס פאסט? פאר די קרעטשמע זיכער.

דו מוזט מיר אנטשולדיגן יוסעלע, אבער אפשר קענסטו מיך מסביר זיין וואס עפעס דאס הייסט פארגרעבט? לאמיר מאכן א קורצן סך הכל וואס זארעכ האט דא געזאגט.

זארעכ האט בעיסיקלי ארויסגעברענגט, אז מיר אינגע קינדער, וואס האבן קיינמאל דעם רבי'ן נישט געזען, און קיינמאל מיטן רבי'ן נישט מיטגעלעבט. שפירן אויך א שטארקער התקשרות צום רבי'ן זכרונו לברכה. און מען קען דאס זען פון דעם וואס יעדער אינגערמאן איז פארנומען נאכטון דעם רבי'נס מנהגים אויף אלע ענינים.

ער האט דאס ארויסגעברענג אויף אן אינטערעסאנטן וועג, זאגנדיג אז כאטש מיר זענען נישט פון די עלטערערע בעלי בתים, אזוינע וואס האבן מיטגעהאלטן דעם רבי'ן. און זיי לעבן ממש מיטן רבי'ן, אטעמען מיטן רבי'ן, ממש יעדן מינוט אויף טריט און שריט. און דערפאר ווערן זיי גערופן ביי די יונגעלייט'לעך "רבי זכרונו לברכה אידן". אבער מיט דעם אלעם, האבן מיר אויך א שטארקע התקשרות צום רבי'ן און מיר גייען איז זיינע דרכים, און פירן זיך ווי זיינע מנהגים.

דעטס איט.

אפילו אויב דו וועסט גיין און זאגן אז דער צונאמען "רבי זכרונו לברכה אידן" פאסט נישט, אין וואס מיר וועלן יעצט נישט אריינגיין. אבער זארעכ איז נישט דער וואס האט אויסגעטראפן דעם נאמען, ער האט דאס בלויז גענוצט.

נו? ווי שטעקט דאס פארגרעבטקייט? ווי שטעקט דאס קינדערישקייט? און פארוואס פאסט עס נישט?

כאטש איך נעם אין אכט אז קען זיין 'כשמך כן תהילתך'. אבער אז דו קומסט דא ארונטעררייסן איינעם אזוי שמירניש דירניש. וואלט איך פארלאנגט א מער קלארן הסבר על מה יצא חרי אף גולמך??

אוועטאר
איך_הער
סעקרעטאר
תגובות: 18576
זיך איינגעשריבען אום: דינסטאג יולי 04, 2006 6:47 pm
לאקאציע: אין אפיס
פארבינד זיך:

תגובהדורך איך_הער » מאנטאג אוגוסט 13, 2007 11:34 pm

גם אני מצטרף לדברי מאשקע ויענטאאש, יוסעלע ג... זיי מסביר דיינע געשריבענע ווערטער.

אוועטאר
יאנאש
שר שמונת אלפים
תגובות: 8292
זיך איינגעשריבען אום: מיטוואך יוני 28, 2006 8:40 pm
לאקאציע: וואו בינעך טאקע?

תגובהדורך יאנאש » דינסטאג אוגוסט 14, 2007 10:06 am

יוסעלע פירוש דבריך...

לחיים ולברכה
שר האלפיים
תגובות: 2550
זיך איינגעשריבען אום: דאנארשטאג פאברואר 22, 2007 1:10 pm
לאקאציע: אונטער'ן נעץ

תגובהדורך לחיים ולברכה » דינסטאג אוגוסט 14, 2007 11:06 am

יוסעלע_גולם האט געשריבן:זארעכפעפער, סארי געווענדליך שרייבסט נישט שלעכט, אבער דאסמאל איז עס שטארק קינדעריש.

די ברענגסט ארויס אזא גרויסער מאן ווי סאטמארער רבין מיט א זייער פארגרעבעטן אופן, עס פאסט נישט, (מיט די ארטיקל קאן מען זען וויפיל רעספעקט די האסט פאר אים).


לאמיר עם צולייגן........

שרייבסט נישט שלעכט. דיין ערשטן טעות! זרח'ס שרייבן מיט שלעכט קענען זיך נישט איינער מיט'ן צווייטן!
אבער דאסמאל איז עס שטארק קינדעריש. כנ"ל אזויווי יענטאאש; נישט 'שטארק קינדעריש', נאר 'שטארק קרעטשמעריש'.
די ברענגסט ארויס אזא גרויסער מאן ווי סאטמארער רבין מיט א זייער פארגרעבעטן אופן. דאס ארטיקל רעדט זיך כמעט נישט פונעם רבי'ן, נאר פון זיינע חסידים.
עס פאסט נישט. ס'פאסט נישט? ס'פאסט יא!
(מיט די ארטיקל קאן מען זען וויפיל רעספעקט די האסט פאר אים). עיי"ל ד"ה די ברענגסט..... וכו'.
אם אין אני לי, אויב איך וועל נישט טוהן פאר מיינע אייגענע קינדער, מי לי, ווער וועט דאס טוהן אנשטאט מיר?

אוועטאר
סאכדעס
שר עשרים אלפים
תגובות: 20452
זיך איינגעשריבען אום: דינסטאג יוני 27, 2006 2:15 pm
לאקאציע: אלעמאל נאנט צו התאחדות
פארבינד זיך:

תגובהדורך סאכדעס » דינסטאג אוגוסט 14, 2007 12:29 pm

וכסאכדעס ועוד לעולם, בינעך קעגן דעם גולם, דער עולם זאל קענען געניסן, פון זיין טיפע וויסן, און אונז קלאר זאגן, אויף וואס ער טוט דא קלאגן.

זארעכפעפער
שר האלפיים
תגובות: 2167
זיך איינגעשריבען אום: דאנארשטאג אוגוסט 24, 2006 2:28 pm

תגובהדורך זארעכפעפער » דינסטאג אוגוסט 14, 2007 3:21 pm

יוסל,
קודם, א גרויסן יישר כח פאר די קאמפלימענט וואס דו טיילסט מיר צו, אז "געווענדליך שרייב איך נישט שלעכט". כאטש דער קאמפלעמענט קומט באגלייט מיט קריטיק צו דער זייט, האב איך אבער פארט הנאה. יא, אזוי איז א מענטש, א קאמפלעמענט שמעקט אלעמאל.

(צו דער זעלבער צייט וויל איך זיך אויך באדאנקען, פאר די אלע חברים וידידים וועלכע האבן זיך דא אין דער אשכול אנגענומען פאר מיין ארטיקל, הלא המה (מיטן קדמא ואזלא מעלאדע): בראש וראשון, דער אלוועלטליכער הומאריסטישער שרייבער, מר. יענטאאש ירום הודו, ואחריו אחריו חביב ר' חיים ברוך שליט"א, ועד האחרון שבאחרונים; מאשקע, איך הער, יאנאש, וסאכדעס. וביום שמחתכם אשיב לכם בטוב טעם ודעת...)

דערנאך, איבער דיין קריטיק, איז אזוי:
גוט האסטע געטוהן אז דו האסט מיר קריטיקירט און ארויסגעשריבן דיין מיינונג. אדרבה, איך האב הנאה צו הערן קריטיק אויף מיינע ארטיקלען, אזוי וועל איך קומענדיגן מאל וויסן וואו און מיט וואס זיך צו פארעכטן.

אבער ידידי ר' יוסל, לאז מיר נישט הענגען אינדערמיט, קום ארויף אויפן פאדיום און ערקלער מיר ביטע דיינע רייד; צייג מיר ביטע אן פארוואס מיינע רייד זענען קינדיש? און בעיקר, וואס איך וויל באמת וויסן, ווי האב איך אזוי פארגרעבט ארויסגעברענגט דעם סאטמארער רב, אזש, עד כדי כך, אז דו האסט מיר אנגעסטעמפלט אלס איינער וועלכער האט נישט קיין רעספעקט פאר אים?!

אדרבה, צייג מיר אן און איך וועל דאס פארעכטן. און נישט נאר דאס איך וועל ארויפקומען ברבים און זיך מודה ומתודה זיין. אבער, זייזשע מוחל, אז מ'קומט יענעם קריטיקירן קען מען נישט בלויז אפזאגן א סטעיטמענט און אנטלויפן, ווילסט מיר מוסר'ן? אדרבה! אבער מאך זיכער אז איך פארשטיי וואס דו זאגסט...

כעתירת המבקש
זארעכפעפער

אוועטאר
התאחדות
דומ"ץ דקהלתינו
תגובות: 67
זיך איינגעשריבען אום: זונטאג יולי 02, 2006 5:35 pm
לאקאציע: אין בעסדין שטיבל

תגובהדורך התאחדות » דינסטאג אוגוסט 14, 2007 3:36 pm

אזוי ווי כ'בין דאך שוין יא דא, בינעך געקומען הערן די דרשה פון אלטן דאיען איבער דעם סאטמער'ן רב זי"ע, בינעך נתפעל געווארן זעענדיג ווי דער אלטער דאיען, נישט נאר וואס ער האט זעך נישט פארעלטערט, נאר אדרבה פונקט פארקערט, ער האט פרישע אינגע כוחות, הלוואי אויף מיר געזאגט, אזוי הערליך ארויסברענגן א נקודה וואס וועט ארייווארפן א ליכט אין די ווערטער וואס סאטמערער רב האט אליינס זיך אויסגעדרוקט אויף דעם פסוק פון 'ידי ואמרתי חי אנכי לעולם' און וואס ווערט גלייכצייטיג ארויסגעברענגט אין פיעל ספרים, אז עס זענען דא צדיקים וואס האבן א ספעציעלע זכי' אז זייער השארה בלייבט לדורי דורות, איז גאר מערקעוועדיג צו זעהן וויאזוי די אינגע דור, איז אזוי אנגעהאנגן און אזוי אנגעקלעפט אין יעדן קוץ ותג וואס דער צדיק האט זיך געפירט. יעדער פרובירט נישט זיך אוועקצורירן נישט נאר פון די שיטה וואס ער האט אלעמאל פארפירט, נאר אפילו אויך פון די מנהגים.

איז דאך דאס א מורא'דיגע טיפע בליק וואס דער אלטער דאיען האב געקריגן פונ'ם סאטמערער רב זי"ע, און לא די וואס ער האט דאס אליינ'ס געמערקט, האט ער דאס נאך אונז אראפגעלייגט כשולחן ערוך, מיט אלע עסצייג צו די זייט, דארף מען דאך איהם זייער דאנקבאר זיין, פאר'ן ארויסברענגן אזא הערליכע געדאנק ממוח אל הפועל, פונעם זין ביזן שרייב-טישל. זאל דער פון אויבן אייך באגליקן אין אלע אייערע וועגן.

אבער פארט קען איך זיך נישט אינגאנצן אוועקדרייען פון דעם געפערליכן גולם וואס האט פרעכערהייט געפרעגט און גארנישט געזאגט, כ'בעט איהם ער זאל זיך אויפשטעלן און זאגן זיין געדאנק און מיינונג, נישט סתם אזוי ארייווארפן פאר איינעם פון אונזערע אלט-געזעסענע תושבים וואס איז מלא מדע וחכמה, איז באקאנט אין יעדן שביל פון חכמה, אזא קרום ווארט און זיך אפיאגן פון דא. בכוח התורה רוף איך אויס אז דאס זאל געטוהן ווערן אין די שנעלסטע געלעגנהייט.

איזאק
שר האלפיים
תגובות: 2313
זיך איינגעשריבען אום: מאנטאג פאברואר 12, 2007 11:55 am

תגובהדורך איזאק » דינסטאג אוגוסט 14, 2007 4:01 pm

דערווייל האט ער באקומען מעכטיגע אטענטשן פון די גרעסטע לייבן דא... גוד דזשאב גולם...

אוועטאר
קרעמער
שר עשרים אלפים
תגובות: 28306
זיך איינגעשריבען אום: זונטאג יוני 25, 2006 12:34 pm

תגובהדורך קרעמער » דינסטאג אוגוסט 14, 2007 6:04 pm

לויט ווי אפט דער גולם פארווארפט זיך דא, וועלן מיר נאך ביים קומענדיגן יארצייט שטיין מיט אפענע מיילער ווארטנדיג ער זאל מסביר זיין זיינע שבעה דברים ב....

אוועטאר
גרויזאמער
מ. ראש הקהל
תגובות: 3584
זיך איינגעשריבען אום: דאנארשטאג יולי 06, 2006 4:03 pm
לאקאציע: אויף די באלעמער שטיגן

תגובהדורך גרויזאמער » דינסטאג אוגוסט 14, 2007 6:17 pm

עס קומט נישט עכט אריין... אבער ווער איז למעשה יעצט ראש הקהל? יגר אדער מאשקע? ח'מיין מען דארף דא מאכן סדר.
איינגעשריבענע באנוצער וועלכע האבן באדאנקט די תגובה:
קרעמער | צום זאך | צייטליך | גרויזאמער | וויכטיג מאכער | אויפריכטיג | מאשקע | bloomberg4mayor | arender

לחץ כאן למסור תודה על תגובה זו | דווח על תוכן פגעוני


צוריק צו “על הצדיקים ועל החסידים”

ווער איז אונליין

באנוצערס וואס דרייען זיך דא: בשבילי נברא און 6 געסט