אינפארמאציע

די פאלגענדע ווערטער זענען נישט אריין אין דיין זוכעניש ווייל עס זענען זייער שכיח'דיגע ווערטער: טראמפ.
מען מוז לייגען כאטש איין ווארט צו קענען זוכן. יעדע ווארט דארף באשטיין פון כאט 4 אותיות אותיות און עס קען נישט האבן מער פון20 אותיות אותיות, נישט אריין גערעכענט ענדע.